ยายวัย 78 หอบเ งิ นเ ก็ บทั้งชีวิต 1.4 ล้านถวายวัด

ยายวัย 78 หอบเ งิ นเ ก็ บทั้งชีวิต 1.4 ล้านถวายวัด เจ้าอาวาสแนะให้บ ริ จ า ค ช่วย รพ. เกิดประโ ย ช น์ มากกว่า

ท่านเจ้ าคุณ พระกิตติสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเท วสั งฆ าราม(พระอารามหลวง) ได้เปิดเผยถึงเรื่องราวน่าประทับใจ ของคุณป้าวัย 78 ปี ชาวจังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้นำเอา เ งิ น เก็ บ ทั้งชีวิต จำนวน 1,400,000 บาท

มาถวายกับท าง หล ว งพ่อ เพื่อตั้งใจทำ บุ ญอุ ทิศส่ วนกุ ศล ให้ ลู กสาวที่ได้เ สี ย ไป แล้ว

โดยเจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม ได้กล่าวว่า หญิงวัย 78 ปี ได้นำเ งิ น จำนวนดังกล่าวมาถวายกับทางวัด เพื่อต้องการ ทำ บุ ญ อุทิศส่วนกุศลให้กับ ลูก สา วซึ่ งเสีย ด้วยโ รค ม ะ เ ร็ ง ไ ปเมื่อไม่นานมานี้

ซึ่งเจ้าอาวาส มองเห็นว่าเ งิ น จำนวนดังกล่าวเป็นเ งิ นจำนวนที่สูงมาก หากนำไป บริ จ า ค ให้กับทางโ ร ง พยา บ า ลน่าจะเกิดประโย ช น์มากกว่า ถึงได้พูด คุ ยกับหญิงวัย 78 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของเ งิ น และโทรศัพท์ติดต่อไปยังโรงพยาบาลพห ลพล พยุห เสนา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลข นาดใ หญ่ในจังหวัดกาญจนบุรี

หลังจากพูดคุยกับทาง ผู้ อำน วยก ารโรงพยาบาล ทำให้ทราบว่า ทางโรงพยาบาลยังคงมีความต้องการเ ครื่อ งช่ วย ห าย ใจ และต้องการเงินที่จะนำมาส ร้ างห้อง พักผู้ ป่ ว ยเพิ่มเติม

ดังนั้น หญิงวัย 78 ปีจึงตัดสินใจนำเ งิ น จำนวนห นึ่ งล้าน สี่แ สนบาท มอบให้กับทางโรง พยา บาลพหลพลพยุหเสนา เพื่อนำไปจัดซื้อเค รื่อ งช่ วยห ายใ จสำ หรับใ ช้ดูแลผู้ ป่ ว ย

รวมกันไปสมทบทุนสร้างห้องพั กผู้ ป่ วย เพิ่ ม เติ ม ซึ่งนอกจากจะเป็นการ สร้าง กุ ศ ล ให้กับ ดว งวิญ ญา ณของ ลูกส าว ที่ล่วงลับไปแล้ว ยั ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอีกด้วย ซึ่งหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้รับการเ ผยแ พร่ ออกไปก็ได้มีผู้เข้ามาแสดงความชื่นชมในน้ำใจของหญิงวัย 78 ปีคนดังกล่าว

รวมถึงแสดงความ ชื่น ชมเ จ้าอาวาสที่มองเห็นว่า เ งิ นก้อนนี้สามารถนำไปช่ว ยเห ลือผู้ ป่ ว ย ได้อีกจำนวนมาก ทำให้เ งิ นจำนวนดังกล่าวเกิดปร ะโย ช น์ได้อ ย่า งสู ง สุด

ขอบคุณข้อมูล : ch3plus.com

admin

is an experienced news/ entertainment/ sports editor with over 7 years of experience in the field of journalism. he is the Editor/ Senior Writer at thaimtv and contributing editor Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *