DSI รับสืบสวนคดี เเตงโม แล้ว งานนี้แม๊จะโกรธอีกไหม

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 1 อาคารกรมสอบสวนค-ดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนค-ดีพิเศษ ได้เชิญคณะแพทย์จาก สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และคณะแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการชันสูตรการเสีຢชีวิตของ นางสาวภัทรธิดา(นิดา) พัชรวีระพงษ์ หรือ แตงโม มาประชุมร่วมกันเพื่อขอทราบข้อเท็จจริง และความเห็นในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งรับข้อแนะนำในการสืบสวนกรณีดังกล่าว

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 มีภาคประชาชนเข้ายื่นเรื่องต่ออธิบดีกรมสอบสวนค-ดีพิเศษ ให้พิจารณาการเสีຢชีวิต แตงโม นิดา เพื่อขอให้เสนอคณะกรรมการค-ดีพิเศษ หรือ กคพ. มีมติรับเป็น ค-ดีพิเศษ และประสงค์ให้นำกระบวนการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัติการสอบสวนค-ดีพิเศษ พ.ศ.2547 มาใช้ในการดำเนินค-ดีดังกล่าว เพื่อพิสูจน์ความจริง เนื่องจากปรากฏเป็นที่สงสัยของประชาชนโดยทั่วไปเกี่ยวกับสาเหตุการตาຢ

โดยอธิบดีกรมสอบสวนค-ดีพิเศษ พิจารณาแล้วเห็นว่าแม้เรื่องนี้ตัวผู้เสีຢหาຢโดยตรงจะมิได้มาร้องขอ แต่เนื่องจากเป็นเรื่องที่ สาธารณชน มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ประกอบกับเป็นความผิดอาญาเกี่ยวกับความผิดต่อชีวิต

ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐมีหน้าที่ต้อง ทำความจริงให้ปรากฏ จึงรับเรื่องดังกล่าวไว้ทำการสืบสวน เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เสนอต่อคณะกรรมการค-ดีพิเศษพิจารณาต่อไป โดยได้เชิญคณะแพทย์จาก สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และคณะแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการชันสูตร มาประชุมร่วมกันในวันนี้

นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนค-ดีพิเศษ เปิดเผยถึง ผลการประชุมว่า จากการประชุมกับคณะแพทย์ผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบผลการชันสูตร ที่เกิดเหตุ ผลการผ่าพิสูจน์ครั้งที่ 1 โดยแพทย์นิติเวช สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการชันสูตร ครั้งที่ 2 โดยคณะกรรมการการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์

ซึ่งมีรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นประธานกรรมการ พบว่าผลตรวจทาง นิติวิทยาศาสตร์ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และทำให้เห็นถึงความต่อเนื่องของการตรวจชันสูตร โดยได้รับฟังข้อเท็จจริงทางค-ดีและข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ หลังจากนี้คณะพนักงานสืบสวนจะเร่งเดินหน้าแสวงหาหลักฐานทางค-ดีกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป

กรมสอบสวนค-ดีพิเศษ จะบูรณาการการทำงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนการค้นหาความจริงและทำความจริงในเรื่องนี้ให้ปรากฏ เพื่อให้สาธารณชนเกิดความเชื่อมั่น ต่อกระบวนการยุติธรรม อธิบดีกรมสอบสวนค-ดีพิเศษ กล่าว

admin

is an experienced news/ entertainment/ sports editor with over 7 years of experience in the field of journalism. he is the Editor/ Senior Writer at thaimtv and contributing editor Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *