สุดประทับใจ ผอ. ก้มกราบเท้า ‘คุณครูผู้ใต้บังคับบัญชา’ ที่เคยสอนตนเมื่อ 37 ปีที่แล้ว

ชาวโซเชียลได้แชร์ และให้ความสนใจภาพๆ หนึ่งกันเป็นจำนวนมาก ที่เรียกได้ว่าทำเอาหลายคน

ต้องน้ำต าค ล อเลยทีเดียว เมื่อมีผู้ใช้เฟสบุ๊คชื่อ “The Teacher” ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมได้บรรย าย

ข้อความโดยได้ระบุข้อความว่า… “น่าชื่นชม ผอ.ร.ร.ขอนแก่นวิทย ายน ก้มกราบเท้าคุณครูผู้ใต้บังคั บบัญช า

ที่เคยสอนวิช าคณิตศ าสตร์ เมื่อสมัย มศ.1-มศ.3 ระหว่างทำพิธีไหว้ครู…” สังคมออนไลน์แชร์ภาพ

ขณะที่ ดร.ยุทธศ าสตร์ ก ร งเ พ ชร ผู้อำนวยการโ ร งเรียนขอนแก่นวิทย ายน ก้มลงกราบเท้าคุณครู

บรรทง อาศนะ ในพิธีไหว้ครู โดย ท่าน ผอ.กล่าวว่า คุณครูบรรทง เคยสอนตนเองในวิช าคณิตศ าสตร์

ระดั บชั้น มศ.1-มศ.3 ที่โ ร งเรียนห น อง สองห้องวิทย า จ.ขอนแก่น ซึ่งหลังจากวันนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีก

เป็นเวลานานถึง 37 ปี ในวันนี้จึงตั้งใจนำพวงมาลัยมากราบอาจารย์ ขณะที่คณะครูและนักเรียน

ที่อยู่ในเ ห ตุการณ์ต่างพากันร้ อ งไ ห้ด้วยความประทั บใจ ที่แม้ท่านเป็นถึง ผอ.ก็ยังให้ความสำคัญ

กับคุณครูที่เคยประสิทธิ์ประส าทวิช าให้ในอดี ต ด้านคุณครูบรรทง กล่าวว่า ความรู้สึกซ าบซึ้ง

และประทั บใจเป็นอย่ างมาก ที่ลูกศิ ษย์ประส บความสำเร็จในชีวิ ตการทำงาน และไม่ยังไม่ลืมครูคนนี้

หลังเรื่องราวถูกเผยแ พ ร่ออกไป ก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก

ข้อมูลและภาพจาก เพจเฟสบุ๊ค The Teacher

admin

is an experienced news/ entertainment/ sports editor with over 7 years of experience in the field of journalism. he is the Editor/ Senior Writer at thaimtv and contributing editor Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *